Samen Genk versterken.

ontwerp T-shirt Genk #91D25Meerjarenplan 2014-2019: Samen Genk versterken

Genk krijgt door de sluiting van Ford zware klappen, zowel in het verlies van jobs voor mensen als in het verlies van inkomsten voor het voeren het stadsbeleid. Het zijn ironisch genoeg de gevleugelde woorden van Henry Ford die de stad de komende jaren zullen kenmerken. “Als alles tegen lijkt te zitten, bedenk dan dat een vliegtuig opstijgt bij tegenwind”. Genk incasseerde eind jaren ‘80 al de mijnsluitingen en de zware herstructurering van Ford in 2003. Ondanks deze tegenslagen vond de stad de kracht om de afgelopen decennia te groeien als economische en stedelijke omgeving. Genk is vastberaden om ook sterker uit deze nieuwe tegenslag te komen.

Genk presenteert vandaag zijn meerjarenbeleidsplan voor een stad zonder Ford. Het Genkse beleidsplan is een SALK-plan op niveau van de stad, dat krachtig inzet op economische sectorontwikkeling gecombineerd met de ontwikkeling van talent en ondernemerschap. Het Genkse plan is breder dan SALK omdat het ook de stedelijke en sociale context mee neemt in de ontwikkeling van de stad.

Tegenwind maakt Genk sterker
Om op te stijgen moet een vliegtuig thermiek opzoeken. Genk doet dit door zich op te stellen als een stad die zichzelf steeds durft te bevragen, die haar problemen onder ogen durft zien en op zoek gaat naar nieuwe duurzame antwoorden op ontwikkelingen, problemen,…Genk is met andere woorden een labostad.
Genk heeft zichzelf bevraagd en de uitdagingen waarvoor het staat in kaart gebracht. Dit gebeurde door discussies met deskundigen, door input van Genkenaren via de G 360, adviesraden en op basis van inzichten van de mandatarissen en medewerkers van de stadsorganisatie. Er werden acht uitdagingen geformuleerd, voor elk van deze uitdagingen heeft Genk een plan gemaakt waarbij het welzijn en de welvaart, de talenten en de beleving van Genkenaren centraal staan. Op elk van deze domeinen ontwikkelt de stad een aanbod voor mensen, investeert de stad in nieuwe toekomstige ontwikkelingen en gaat de stad via haar labofunctie op zoek naar nieuwe duurzame oplossingen. Maar Genk stelt ook haar eigen organisatie in vraag en onderzoekt hoe de stad de omslag kan maken van ‘beheersende’ naar ‘begeesterende stad’ en naar een slankere stadsorganisatie. Daarbij doet de stad een sterk appél op de kracht van de eigen burgers en stadsactoren. De stad heeft het engagement van deze mensen nodig om ‘samen stad te maken’. Als ‘iedereen Genkt’, heeft Genk een mooie toekomst.

Uitdagingen vertaald in grote en kleine belangen van de Genkenaar
Om de toekomt aan te kunnen wil Genk werk maken van een nog meer betekenisvolle stad, een stad die nog meer betekenis krijgt voor haar inwoners, maar ook voor ondernemers en bezoekers die allen een rol spelen in het sociaal economisch draagvlak van Genk. Daarvoor zal de stad blijven inzetten op het ontwikkelen van sterke sites zoals onder andere Thor Park, C-mine en Kattevennen, …op het realiseren van fysieke en inhoudelijke verbindingen tussen deze sites,op het versterken van de groenstructuren in de stad, op unieke projecten en evenementen die de eigenheid van Genk versterken, … 
De belangrijkste uitdaging voor de stad is het maken van de economische omslag van een industriële maakeconomie naar een innovatieve maak- en kenniseconomie en het versterken van het interne ondernemerschap in de stad. Dit moet zorgen voor nieuwe jobs in de stad. Genk doet dit door in te zetten op het versterken van het economisch innovatiesysteem van de stad in een aantal sectoren. Hieronder vallen de ontwikkeling van het Thor Park tot technologiepark, de ontwikkeling van C-mine rond creatieve economie, de ontwikkeling van de ZOL campus en de Welzijnscampus rond gezondheidseconomie, de ontwikkeling van Zwartberg rond veiligheidseconomie en de versterking van de economische functies in het stadscentrum met onder andere de dienstenzone Xentro.
Genk wil ervoor zorgen dat iedereen zijn recht op een job zoveel mogelijk kan waarmaken, een grote uitdaging voor een stad met een hoge werkloosheid bij voornamelijk jongeren en die aankijkt tegen de nakende sluiting van Ford. Genk herdacht haar tewerkstellingsbeleid en sloot een samenwerkingsovereenkomst af met de VDAB waarin beide partners op zoek gaan naar nieuwe formules van jobcoaching en jobhunting die dichter bij de ‘talenten en cultuur’ van de jongeren staan. Genk gaat ook samen met andere partners opzoek naar nieuwe vormen van werkcreatie voor de werknemers van Ford en toeleveranciers, waarbij een beroep wordt gedaan op het eigen initiatief van deze werkzoekenden. Ook andere maatregelen, zoals de uitbreiding van kinderopvang, ondersteunen deze uitdaging.
Genk kampt naast een hoog werkloosheidscijfer voor jongeren nog steeds met een hoge ongekwalificeerde uitstroom, daarom wordt ingezet op talentontwikkeling. Genk doet dit door een breed aanbod maar zet sterk in op de uitbouw van de T2-campus, de technologie-talentcampus op het Thor Park.
Nog een belangrijke uitdaging voor de stad is het verhogen van haar aantrekkelijkheid voor jongeren en jonge gezinnen . Genk doet dit door te investeren in duurzaam en kwaliteitsvol wonen en ruimte te laten voor grote en kleine belevenissen op alle domeinen voor én door de Genkenaren. Daarnaast moet een krachtig sociaal beleid ervoor zorgen dat iedereen evenwaardig en volwaardig kan deelnemen aan welzijn en welvaart.

Nieuwe principes voor een duurzame economische, sociale en milieubewuste omgeving
Om de toekomst aan te kunnen moeten alle overheden nadenken over het concurrentieel maken van onze economie, over het duurzaam maken van onze samenleving en het haalbaar maken van het behoud van ons welzijnsmodel. Genk neemt hierin haar verantwoordelijkheid op en voert in het meerjarenbeleidsplan belangrijke nieuwe principes in waarbij rekening gehouden wordt met de draagkracht van iedereen, in het bijzonder van de gezinnen.
Een eerste principe is dit van de financiële solidariteit of het Genkse competitiviteitspact Genk is een stad van maakeconomie die werk verschaft aan laaggeschoolden. Deze’maakbedrijven’ worden zwaar belast door de zogenaamde belasting op motoren. Genk vervangt vanaf volgend jaar deze belasting door een verhoging op onroerende voorheffing, een verhoging waarmee Genk nog steeds de laagste belasting van de Vlaamse centrumsteden heft. Door de afschaffing van de motorenbelasting, die 4 miljoen euro per jaar oplevert, worden werkverschaffende bedrijven ontlast. De onroerende voorheffing wordt betaald door alle ondernemingen, daarnaast leveren ook de gezinnen die over eigendom beschikken een beperkte bijdrage aan de economie in de stad. De bedrijven zullen elk jaar 2,8 miljoen euro betalen, de Genkse gezinnen 1,2 miljoen euro. Dit zal voor een doorsnee Genks gezin met eigendom tussen de 20 en 100 euro, gemiddeld zo’n 60 euro, per jaar kosten, afhankelijk van het kadastraal inkomen.
Een tweede principe dat Genk invoert is de milieu-solidariteit of het principe van‘ de vervuiler betaalt’.Net als heel wat andere Limburgse steden en gemeentes kiest ook Genk ervoor om in te stappen bij Limburg.Net. Stad Genk deelt de filosofie van de afvalintercommunale dat de verbruiker betaalt. Groot verschil met de andere gemeentes is wel dat de containerparken voor een doorsnee gebruiker gratis blijft, zo mag elk gezin per jaar kosteloos 400 kilogram grofvuil binnenbrengen. Hierna wordt pas 0,18 cent per kilo aangerekend. Voor de huis-aan-huis ophaling zal elk gezin 35 euro (sociale correctie: 25 euro) plus een verplicht aantal vuilniszakken betalen, afhankelijk van het aantal leden van het gezin.
GFT zal vanaf volgend jaar om de twee weken opgehaald worden, ook in de zomer. Genkenaren kunnen vanaf volgend jaar kiezen of ze hun GFT willen laten ophalen. Door middel van een sticker op hun groencontainer kunnen ze dit aangeven. Voor een grote container kost dit 40 euro per jaar, een citybin 15 euro per jaar. Door te recycleren en composteren kan men de bijkomende kosten beperken.
Een derde principe is dit van de sociale solidariteit: Genk wil samen met de diverse bevolking die ze rijk is een solidaire en zorgzame stad zijn en blijven. Via een krachtig sociaal beleid moet iedereen evenwaardig kunnen deelnemen aan welzijn en welvaart. Iedereen heeft rechten, maar ook plichten. Dit wil dus ook zeggen dat foutief gebruik van uitkeringen aangepakt moeten worden.
In het sociale beleid van de stad is het een prioriteit om de vicieuze cirkel van generatiearmoede te doorbreken, daarom wordt er ingezet op een kinderarmoedeplan. Hiervoor wordt het huis van het Kind ontwikkeld. Door alle dienstenverlening rond het welzijn en de opvoeding van kinderen – zoals De Opvoedingswinkel en Instapje – samen te brengen willen de stad en het OCMW de kennis en hulpverlening centraliseren en zo optimaliseren.

Financiële solvabiliteit
Overheden staan voor de uitdaging te werken vanuit nieuwe financiële perspectieven, dit geldt in het bijzonder voor Genk. De kost van de sluiting van Ford zal tegen het einde van de legislatuur oplopen tot 10 miljoen euro per jaar tenzij er nieuwe ontwikkelingen zijn die deze kosten compenseren. De komende jaren zal Genk jaarlijks 32 miljoen euro blijven investeren.
Het financieel meerjarenplan van Genk maakt een evenwichtige oefening en bespaart zonder wezenlijk te raken aan de ontwikkelingskracht van de stad. In totaal zal de stad 7 miljoen euro per jaar besparen, het OCMW 1,2 miljoen per jaar, inclusief personeel. Na zes jaar zullen er 115 voltijds equivalenten minder zijn, een besparing van gemiddeld 3,6 miljoen euro per jaar. Verder bespaart de stad maximaal met behoud van de dienstverlening aan de burgers, wat betekent dat het stadspersoneel in moeilijkere tijden solidair is met de burgers tot wie de stad een oproep doet om samen stad te maken.
De premies voor de aansluiting van nutsvoorzieningen, tuinwijkrenovatie in de tuinwijken en studentenhuisvesting worden stopgezet, de afkoppelingspremie bij rioleringsprojecten aangepast. Goed voor een besparing van 405.000 euro. Naar openbaar vervoer toe worden twee ’derde betaler’-systemen en de C-mine pendel geschrapt omdat de kosten voor de stad niet in verhouding staan tot het gebruik van het systeem. 60 tot en met 64-jarigen zullen niet langer gratis rijden in Genk, ook het heen- en terug biljet van 1,2 euro wordt afgeschaft. Hiermee wordt zo’n 220.000 euro bespaard. De stad blijft wel 25% tussenkomen bij de aankoop van een abonnement en bekijkt hoe de avondlijke bereikbaarheid van C-mine via openbaar vervoer kan vergroot worden. De infrastructuurtoelagen aan verenigingen dalen van 1,6 miljoen naar 1,2 miljoen euro. Daarnaast wordt er nog eens 1 miljoen euro bespaard door kleinere maatregelen zonder aan de kern van de organisatie te raken: het verminderen van erelonen, receptiekosten, energie maar ook vuurwerk, geboortepremies, jubilea en wijkfeesten.
Daarnaast creëert de stad extra inkomsten. De keuze om de extra GFT-ronde in de zomer af te schaffen levert een besparing op van 250.000 euro, de overstap naar Limburg.Net brengt 1,5 miljoen euro extra inkomsten op. Daarnaast zal vanaf 2015 in overleg met de Genkse hotelsector een toeristentaks worden ingevoerd die zo’n 250.000 euro extra inkomsten moet genereren. De komende jaren vooziet de stad heel wat investeringen in toerisme waardoor we een win-winsituatie behouden.

Genkenaren begeesteren tot initiatief
De Genkse stadsorganisatie wil evolueren tot een meer wendbare organisatie die haar boeg sneller kan omgooien om effectiever te reageren op een veranderende samenleving, haar uitdagingen en opportuniteiten. De stadsorganisatie zal in de toekomst werken vanuit een ander principe: de stad zal enerzijds op een dynamische wijze trekker blijven van belangrijke stadsprojecten en initiatieven, de stad zal tegelijk ook mensen begeesteren en ruimte geven om mee de stad te maken. Genk gelooft in de kracht van mensen en hun talenten. De stad zal ‘zorgen voor’ meer laten samengaan met ‘zorgen dat’. Dit kan allerhande vormen aannemen gaande van eigen initiatieven in de wijken, sportieve of artistieke projecten tot het ruilen van talenten, diensten, zelfgemaakt dingen zoals het ‘ een uur voor mijn buur’-project in de dienstencentra. Er is zoveel talent, diversiteit en enthousiasme in de Genkse wijken te vinden, het is samen met hen dat we Genk willen versterken.

Ontwikkelingskracht versterken vergt meer financiële ruimte
Het beleidsprogramma van de stad is ambitieus, en moet dit ook zijn om het economisch en stedelijk weefsel van de stad in alle opzichten duurzaam te maken .Het Genkse beleidsprogramma mag niet gezien worden als een lokaal programma, het vormt een belangrijke rader in het Vlaamse en Europese beleid op gebied van economische ontwikkeling, stedelijkheid en sociale draagkracht.
De slagkracht waarmee Genk haar ambitieus beleidsprogramma kan realiseren is afhankelijk van de nieuwe financieringsstromen die de stad de volgende jaren kan aantrekken. Genk staat gekend als een stad die door haar vooruitstrevend en strategisch beleid in het verleden heel wat externe publieke en private financiering wist aan te trekken voor diverse projectontwikkelingen en initiatieven. We hopen dat ook de hogere overheden en private ontwikkelaars mee hun schouders zetten onder de realisatie van het Genkse stadsbeleid.

Galerij | Dit bericht werd geplaatst in Genk. Bookmark de permalink .

2 reacties op Samen Genk versterken.

 1. Ludwig zegt:

  Het is vreemd dat net nu de socialistische partij Genk mee bestuurt een mooi cadeau wordt gegeven aan het bedrijfsleven. Particulieren mogen ca. 1,2 miljoen euro per jaar extra belasting betalen en bedrijven krijgen dit bedrag. Het is maar de vraag hoeveel jobs dit zal opbrengen.
  De verschillende extra belastingen lopen op tot 100 á 200 euro/jaar voor een gezin.

  • jokequintens zegt:

   Beste,

   We gaan zeker niet verbergen dat we liever in andere omstandigheden onze verantwoordelijkheid hadden opgenomen. De sluiting van Ford is een drama voor Genk met 2000 extra werklozen en jaarlijks 10 miljoen euro minder inkomsten voor onze stad. Toch zijn we er in geslaagd om een ambitieus plan voor Genk op te stellen waarbij we net als bij vorige crisissen Genk kunnen versterken.

   Naast SALK (Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat) komt Genk met een eigen competitiviteitspakt en solidariteitspakt. Om Genk te versterken zetten we in op werk en de ontwikkeling van alle talent in Genk. We investeren in het Thorpark waar de komende 10 jaar 7500 nieuwe jobs gecreërd worden. Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de VDAB en uitbreiding van de kinderopvang zorgen ervoor dat iedereen zijn recht op een job zoveel mogelijk kan waarmaken. Alle Genkenaren zullen hun talenten ook beter kunnen ontwikkelen door de oprichting van een technologie-talentcampus op het Thorpark en de uitbreiding van de Huizen van het Kind.

   De lasten die de sluiting van Ford op onze schouders legt worden door alle Genkenaren gedragen, maar dan wel naar hun draagkracht. De afschaffing van de motorenbelasting stimuleert bedrijven die mensen tewerkstellen. Door de verhoging van de onroerende voorheffing worden de lasten nu eerlijker verdeeld over alle Genkse bedrijven. Ook de gezinnen met een eigendom dragen bij maar dan wel naar hun specifieke draagkracht. In het afvalbeleid hanteren we het principe van “de vervuiler betaalt” maar ook met belangrijke sociale correcties. We besparen niet op de noden en behoeften van de Genkenaren.

   Genk maakt de omslag van een beheersende naar en begeesterende stad waarin alle Genkenaren meebouwen aan hun stad. Participatie van de Genkenaren loopt door heel het beleid van de stad. Onze unieke eigenheid wordt versterkt. We zijn een diverse, cosmopolitische stad in het groen. Dit zullen we nog feller uitspelen. Het participatiebeleid, gelijke kansenbeleid voor vrouwen en holebi’s, insourcing van jobs aan de stad, het versterken van ons groen karakter zijn slechts enkele voorbeelden van de nieuwe wind die door de stad waait.

   De omstandigheden zijn niet ideaal, maar we geloven rotsvast dat we met dit plan Genk samen kunnen versterken. We worden een stad die naar de toekomst kijkt en waarin iedere Genkenaar de kansen krijgt die hij of zij verdient.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s